Allmänna Villkor webshop - Mora Hotell & SPA

Dessa Allmänna Villkor (nedan ”Villkoren”) reglerar kund (nedan ”Kunden”) hos Mora Hotell AB, 556475-9461, (nedan ”Hotellet”) användning av Mora Hotell & Spa:s webshop på www.morahotell.se (”Webbplatsen”).

Hotellet äger Webbplatsen. Syftet med Hotellets webshop på Webbplatsen är att tillhandahålla en möjlighet för direktköp av hotellövernattningar, presentkort, spa- behandlingar eller andra produkter och tilläggsbeställningar.

1. Allmänt

Genom att Kunden använder Webbplatsen till att göra bokningar, beställningar eller andra köp bekräftar Kunden att denne har tagit del av och accepterar Villkoren för användning av Webbplatsen och att bindande avtal därigenom träffats med Hotellet. Kunden får inte använda Webbplatsen för illegala syften eller på annat sätt som är oförenligt med Villkoren.

Villkoren utgör en del av avtalet mellan Hotellet och Kunden.

Skulle någon bestämmelse i Villkoren befinnas ogiltigt skall detta inte innebära Villkoren i sin helhet är ogiltiga utan den ogiltiga bestämmelsen skall ersättas med en bestämmelse som överensstämmer med syftet och ändamålen med Kundens och Hotellets avtalsförhållande.

2. Ändringar av Webbplatsen samt Villkoren

Hotellet förbehåller sig rätten att vid var tidpunkt och utan föregående upplysning göra förbättringar, förändringar, tillägg eller ta bort information från Webbplatsen.

Hotellet förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren. Därför uppmanas Kunden att kontinuerligt ta del av Villkoren i samband med besök på Webbplatsen. Användning av Webbplatsen efter det att Hotellet uppdaterat Villkoren utgör accept av de uppdaterade villkoren.

3. Ansvarsbegränsning
Hotellet lämnar inga garantier avseende Webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

Hotellet garanterar inte heller att den information som hålls tillgänglig på Webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på Webbplatsen.

Således utesluts allt ansvar för Hotellet gällande såväl direkt som indirekt skada orsakad av Webbplatsens användning eller information som tillhandahålls på Webbplatsen, i den mån inte annat följer av tvingande lag.

4. Priser

De avtalade priserna är bindande för Hotellet och Kunden men Hotellet förbehåller sig dock rätten att justera priserna som följd av ändrade kostnader vid ökade skatter och avgifter eller andra förhållanden utanför Hotellets kontroll.

Eventuell frakt- och leveransavgift kan tillkomma för vissa produkter. Sådana avgifter framgår av den information som Hotellet lämnar på Webbplatsen vid beställning av valt produkt.

Alla priser på Webbplatsen eller i Villkoren är angivna i svenska kronor (SEK).

5. Moms

Alla priser på Webbplatsen anges inklusive moms. Detta gäller dock inte för presentkort.

Försäljning av presentkort innebär försäljning av en så kallad flerfunktionsvoucher och därvid utgår ingen moms vid betalning av presentkortet. Moms redovisas när Hotellets tjänster eller varor tillhandahålls i utbyte mot presentkortet. Om innehavaren av presentkort bedriver momspliktig verksamhet kan momsavdrag göras när presentkortet nyttjas, under förutsättning att köparen erhåller ett kvitto eller faktura med specificerad moms och att inköpet görs för den momspliktiga verksamheten.

6. Betalning och leverans

Hotellet erbjuder betalningslösning genom kort, Swish eller faktura via Swedbank Pay. Hotellet accepterar betal- eller kreditkort från Visa, Mastercard eller American Express.

Köpet är genomfört när betalning har erlagts eller då köp via faktura har godkänts och Kunden har erhållit en orderbekräftelse till sin angivna e-post.

Ytterligare information och villkor om betallösningen Swedbank Pay tillhandahålls via www.swedbankpay.se.

7. Särskilt angående presentkort

Hotellet skickar köpta presentkort med rekommenderad post efter genomförd beställning så snart det kan ske, dock högst inom fem (5) arbetsdagar efter erhållen betalning eller godkänd faktura. Kunden ansvarar för att efterfrågade personuppgifter, andra leveransuppgifter samt leveransadress är korrekta. Hotellet ansvarar inte för felleveranser som beror på av Kunden lämnade felaktiga uppgifter.

Köpta presentkort gäller som betalning eller delbetalning inom Hotellets lokaler på Strandgatan 12 i Mora för hotellrum, spa-behandlingar eller spa-produkter, mat och dryck i restaurangen eller andra produkter som Hotellet tillhandahåller.

Köpta presentkort är giltiga under 12 månader från och med dagen för beställningen. När

2(4)

giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte användas till betalning vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande, ej nyttjade värde, kan inte heller återbetalas. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter.

Hotellet kan inte hållas ansvarigt för stulna eller borttappade presentkort. Kunden skall hantera presentkortet som kontanter.

Presentkort är endast giltigt i sitt original.

8. Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kunden möjlighet att ångra sin beställning eller sitt köp inom 14 dagar under förutsättning att beställningen eller köpet inte avser hotellövernattning, restaurangbesök eller annan liknande fritidsaktivitet. Ångerrätten gäller därtill under förutsättningen att Kunden inte nyttjat hela eller delar av sin köpa tjänst eller produkt.

Ångerfristen räknas från och med dagen för Kundens beställning eller köp. Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt äger Kunden rätt till återbetalning av erlagt eller fakturerat samt inbetalt belopp.

Innan återbetalning kan ske ska Kunden returnera oanvänd produkt till Hotellet. Retur av produkt till Hotellet går på Kundens risk och Kunden står för leveranskostnaden för returneringen.

För hotellövernattningar, restaurangbesök eller annan liknande fritidsaktivitet gäller andra avbokningsvillkor. Se Webbplatsen för ytterligare information om dessa villkor.

9. Hantering av personuppgifter

De uppgifter som Kunden anger behandlas enligt svensk personuppgiftslag och EU:s förordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifterna kommer att behandlas för att Hotellet skall kunna fullgöra sina åtaganden och sina skyldigheter gentemot Kunden. Uppgifterna kan också utgöra underlag för Hotellets marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och, såtillvida Kunden inte har begärt spärr mot direktreklam, även användas för att ge Kunden erbjudanden om nya produkter och tjänster.

10. Force majeure

Hotellet skall vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Hotellet inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet anses bland annat, men

4(4)

inte avgränsat till, krig, naturkatastrofer, blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, pandemier, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

Tvist rörande tillämpning och tolkning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom överenskommelse mellan Kunden och Hotellet. Eventuella reklamationer från Kunden till Hotellet skall utan dröjsmål skickas per e-post till emma.wikholm@morahotell.se. Av reklamationen skall framgå vad Kunden är missnöjd över.

Om Kunden och Hotellet inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten i enlighet med svensk rätt av allmän domstol med Mora tingsrätt som första instans.